Sản phẩm mới

Bộ Thí nghiệm Bentonite Bộ Thí nghiệm Bentonite
Dụng cụ đo góc nghỉ của cát Dụng cụ đo góc nghỉ của cát
khuôn đúc mẫu bê tông 150mm kép 3 khuôn đúc mẫu bê tông 150mm kép 3
Máy siêu âm bê tông Máy siêu âm bê tông
Thang độ cứng Mohs Thang độ cứng Mohs
Thiết bị kim lún nhựa Thiết bị kim lún nhựa
Thùng ổn nhiệt Thùng ổn nhiệt